"Българско списание за инженерно проектиране" ISSN 1313-7530 е периодично научно списание с широк научен и научно-приложен профил. Целта му е да предостави академичен форум за обмен на идеи между учените, изследователите, инженерите, потребителите и производителите, работещи в областта на машиностроенето, транспорта, логистиката, енергетиката, технологиите, съвременното компютърно проектиране, а също така и в областта на различни интердисциплинарни научни и научно-приложни проблеми. Издателите приветстват научни публикации с високо качество и значими научни, научно-приложни и творчески приноси.

Целите и обхвата на списанието са изброени накратко по-горе. Списанието се издава в хартиен вариант и всеки отпечатан брой се депозира в Национална библиотека "св.св.Кирил и Методий" и библиотеката на ТУ-София. Всички излезли от печат броеве са достъпни за свободно четене в раздел "Архив" . С цел да се разшири кръга на авторите и повиши качеството на публикуваните статии, е създадена международна Редакционна колегия, създадена от известни в научните си области специалисти от различни държави. Всички статии се рецензират, като рецензенти са както от членовете на Редакционната колегия, така и външни специалисти. Списъкът на членовете на Редакционната колегия е публикуван в раздел "Редакционна колегия". Заявяване на желание за публикация се извършва чрез електронния адрес на редакцията в раздел "Контакт". Изискванията за оформяне на статиите са в раздел "Инструкции за авторите". Дължината на статията е до 10 страници. Допустимите езици, на които могат да бъдат написани статиите, са български и английски. Използване на други езици и увеличаване на броя на страниците е допустимо след разрешение от редакцията. За допълнителна информация, моля пишете на електронния адрес в раздел "Контакт".


Издател: Машиностроителен факултет, Технически университет-София,
ISSN 1313-7530,
Адрес на редакцията: София, бул.Климент Охридски №8,
Технически Университет-София, бл.4, Машиностроителен факултет,
Електронна версия: bjed.tu-sofia.bg.